ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Figyelem! A Szetar.hu weboldalán nincs lehetőség regisztrációra, belépésre, vagy bármi nemű szolgáltatás igénybevételére! A Szetar.hu weboldalon már kizárólag csak a Tanulunk.hu-val kapcsolatos infromációk megjelenítése történik.

Szetar - Szolgáltatás És Termék Ajánlói Rendszer


1. A Megállapodás célja

A jelen Szolgáltatás És Termék Ajánlói Rendszerben (továbbiakban: "Szetar") történő Szetar Jelentkezés és Szerződés (továbbiakban: "Szerződés") azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek értelmében egy adott személy Szolgáltatás És Termék Ajánlóként (továbbiakban: "SZETA") tevékenykedhet, jogosulttá válik a Szetar.hu weboldal (továbbiakban: "Szetar.hu") szolgáltatásainak ajánlására és népszerűsítésére, valamint a Szetar lehetőség népszerűsítésére. A jelen Szerződés a Jelentkezést, a jelen Szolgáltatás És Termék Ajánlói Rendszer Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban "SzetarÁSZF"), a Szetar Kompenzációs Tervet (továbbiakban: "SzetarKT") és a Szetar Adatvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: "SzetarASZ"), továbbá a Szetar által bizonyos időközönként kibocsátott, kiegészítő dokumentumokat foglalja magában.

2. Általános rendelkezések

(a) A SZETA kompenzációja és előrelépése a Szetar.hu Szolgáltatások ügyfelek felé történő sikeres ajánlásán és népszerűsítésén alapul, a jelen SzetarÁSZF és a SzetarKT alapján. A SZETA-ként elért siker kizárólag a SZETA egyéni erőfeszítésein és képességein alapul, és semmilyen jövedelem, nyereség vagy üzleti siker nem ígért vagy garantált. Nem jár díjazás a Szetar Lehetőség népszerűsítéséért vagy új SZETA szponzorálásáért.
(b) Nem szükséges állami hatóságok előzetes vizsgálata vagy jóváhagyása közvetlen értékesítő társaságok szerződéses feltételei, szolgáltatásai és termékei, kereskedelmi rendszerei és jutalmazási rendszerei tekintetében.
(c) A Jelentkezést és Szerződést benyújtó személy igazolja, hogy Társaság-gal jogosult megállapodást kötni a Szetar használatára, továbbá a Jelentkezésben megjelölt személy vagy elsődleges kapcsolattartó (1) betöltötte a 18. életévét; (2) magyar állampolgár vagy legálisan tartózkodik Magyarországon; és (3) jogosult magyarországi munkavállalásra.
(d) Az Ön jelen Szerződés szerinti ajánlói tevékenysége Magyarországra összpontosul; Ön azonban – a jelen SzetarÁSZF és az adott országokban érvényes törvények és szabályok szerint - bármely olyan országban népszerűsítheti a Szetar.hu Szolgáltatásokat és a Szetar Lehetőséget, ahol a Szetar működik.
(e) Ön 14 napon belül elállhat a jelen Szerződéstől és kéheti az SZETA regisztrációjának és aktiválásának törlését.

3. Definíciók

A nagybetűs kifejezések – amennyiben a szövegkörnyezet eltérően nem kívánja meg – az alábbi jelentéssel bírnak:
(a) "SZETA" olyan személyt jelent, akivel Társaság szerződést kötött és aktiválta a Szetar által számára biztosított SZETA webirodát. A SZETA nem Társaság Üzleti Partnere, kivéve abban az esetben, ha erre külön szerződés jött létre Társaság és a SZETA között.
(b) “Társaság” vagy "Társaság" vagy "Mi" Társaság-ot jelenti, vagy a szövegkörnyezetnek megfelelően, Társaság-gal. közös irányítás alatt álló összes jogi személyt jelenti.
(c) “SZETA eszközök” Társaság vagy Társaság Üzleti Partnerei által, kizárólag a SZETA részére készített tréning- és marketinganyagokat jelentik, amelyeket az SZETA-k használhatnak illetve egyes speciális elemeit megvásárolhatnak az SZETA-i webirodájukból.
(d) “Szetar Lehetőség” Szetar által nyújtott, és a Szetar.hu Szolgáltatások és Szetar Lehetőség népszerűsítésére vonatkozó üzleti lehetőséget jelenti.
(e) “Szetar.hu Szolgáltatások” azokat a szolgáltatásokat jelentik, amelyeket a Szetar.hu vagy Társaság ajánl az Ügyfeleknek.
(f) “SZETA Kompenzációs Terv” a mindenkori, ország-specifikus jutalék- és bónusztervet jelenti, amelynek alapján a SZETA a Szetar.hu Szolgáltatások sikeres ajánlásáért és népszerűsítéséért díjazásban részesül. A SZETA a Szetar.hu Szolgáltatások közvetlenül Ügyfeleknek történő értékesítésével nem foglalkozik, arra jogosultsága nincs, kizárólag a szolgáltatások ajánlását végezheti.
(g) “Ügyfél” azt a személyt jelenti, aki Szetar.hu Szolgáltatásokat vásárol a Szetar.hu működtetőjétől.
(h) “Ügyfélszerződés” (1) az Ügyfél és (2) Társaság vagy a Szetar.hu közötti megállapodást jelenti, amely alapján az Ügyfél megvásárolja a Szetar.hu által ajánlott Szolgáltatásokat. A jelen Szerződés vonatkozásában nem jöhet létre az Ügyfél és a SZETA között szerződés.
(i) A „Tevékenység”, „Pozíció” vagy „Szint” az Ön SZETA-ként kifejtett ajánlói tevékenységét jelenti.
(j) “Direkt” vagy "Közvetlen" a SZETA által közvetlenül vagy direkt ajánlott más SZETA-kat jelenti.
(k) "Aktiválás napja" azt az időpontot jelenti, amikor a Szetar elfogadja valamely regisztrált személy aktiválását, ezáltal SZETA-vá válik, és a SZETA értesítést kap az aktiválásról.
(l) “Anyaország” azt az országot jelenti, ahol az SZETA-i Státuszt eredetileg létrehozták.
(m) A Szetar.hu által biztosított szolgáltatások mindig a Szetar.hu, és a hozzá kapcsolódó SzetarKT-ben feltüntetett további Szetar weboldalain tekinthetők meg.
(n) “SZETA” azt a magánszemélyt vagy társaságot jelenti, aki Szerződést köt a Szetar-ben Társaság-gal a Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítésére és ajánlására. “Ön” a jelen Szerződést megkötő SZETA-t jelenti.
(o) “Szellemi Tulajdon” Társaság bármely tagja által birtokolt, összes védjegyet, szolgáltatási védjegyet, márkanevet, logót, szerzői jogvédelem alatt álló anyagot, knowhow-t, üzleti dokumentációt, működési módszert, eljárást és rendszert, valamint egyéb tulajdonosi jogokat jelenti.
(p) “ingyenes regisztrációja” olyan egyszer elvégzendő feladat, ami alapvetően szükséges a Szetar-ba történő belépéshez és ezt követően a SZETA aktiválásához.
(r) "Aktiválás" azt jelenti, amikor az ingyenes regisztrációt követően rákattint az Aktiválása gombra. Ezzel Ön elfogadja a SzetarÁSZF-et, és SZETA-vá válik.
(s) A “Webiroda” olyan& Eszközöket foglal magában, amelyeket a Szetar biztosít az SZETA részére. Ezen Webiroda alapfunkciójának időbeli korlátozás nélküli használata csak azt követően lehetséges, ha a SZETA Aktiválás megtörtént. A Webiroda általános tájékoztató részén kívül, a teljes funkciói kizárólag a SZETA-k részére válik eléSzetar.huetővé és láthatóvá.

4. A SZETA státusza

4.1. A SZETA önfoglalkoztatás keretében, magányszemélyként vagy független vállalkozóként végzi tevékenységét és nem munkavállalója, partnere vagy jogi képviselője Társaság-nak. A SZETA saját számlájára, vagy szövetkezeti tagként a szövetkezete megbízása alapján végez ajánlói tevékenységet. A SZETA meghatározhatja saját ajánlási és népszerűsítési tevékenységének kereteit, módszereit és formáját, továbbá az ajánlás és népszerűsítés végzésének időpontját és helyszínét, a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeknek megfelelően. A SZETA jutalmazása a Szetar.hu Szolgáltatások ügyfelek felé történő sikeres ajánlásán és népszerűsítésén, és nem az ajánlásával eltöltött idő mennyiségén alapul. Társaság nem fizeti ki és nem téríti meg a fenti költségeket. A SZETA elfogadja, hogy a jelen Szerződés szerint általa végzett tevékenységek nem jelentik a SZETA fő jövedelemforrását, és semmilyen körülmények között nem tekinthetők a SZETA elsődleges tevékenységének.
4.2. A SZETA maga felel a SZETA működése során felmerülő összes kiadásért, adósságért és kötelezettségért. A SZETA nem teheti meg az alábbi lépéseket Társaság nevében vagy helyett: (a) kötelezettség, adósság vagy teher vállalása; (b) bármely dokumentum aláírása; (c) pénzösszegek beszedése Ügyfelektől vagy más SZETA-któl; vagy (d) bármely olyan lépés, amely kötelezettséget keletkeztethet harmadik felekkel szemben.
4.3. A Szetar-hez csatlakozó SZETA-k népszerűsíthetik és ajánlhatják a Szetar.hu szolgáltatásokat. A SZETA-k népszerűsíthetik továbbá a Szetar Lehetőséget és közvetlenül (direkt) ajánlhat SZETA-kat a Szetar-ba bármely országában, feltéve, hogy betartják a helyi törvényeket, szabályokat és előírásokat. A Szetar-ba Regisztrálók a Szetar-hoz csatlakozó, de még nem aktív SZETA-k kizárólag csak ajánlhatják és népszerűsíthetik a Szetar.hu Szolgáltatásokat és a Szetar lehetőséget, azonban rájuk nem vonatkozik a SzetarKT szerinti jutalmazás mindaddig, amíg bármely időpontban aktív SZETA-vá nem válnak.

5. A SZETA pénzügyi kötelezettségei

Az SZETA nem köteles Szetar.hu Szolgáltatást vagy Szetar Üzleti Eszközöket vásárolni. Amennyiben a SZETA megvásárolja a Szetar.hu Szolgáltatásokat, a vonatkozó Ügyfélszerződés feltételei alkalmazandók a SZETA-ra nézve. Ha azonban a SZETA nem fizet a Szetar.hu Szolgáltatásokért, Társaság az Ügyfélszerződésben megjelölt jogorvoslatokon felül (a) egyes esetekben kizárólag SZETA esetén beszámíthat ilyen összeget a jelen Szerződés szerint a SZETA-nak járó bármely díjazás terhére; (b) ésszerű mértékű bírságot és törvényes kamatot számíthat fel; és (c) szabálysértési vizsgálatot kezdeményezhet a 21. cikk szerint.

6. Szellemi tulajdon használata

Minden Szellemi Tulajdon birtokosa Társaság. A jelen Szerződés értelmében Társaság nem kizárólagos engedélyt ad a Szellemi Tulajdon használatára a Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítése és ajánlása érdekében, a jelen Szerződés, valamint a Szabályzat előírásai szerint. A jelen Szerződés semmiféle egyéb jogot nem ruház át a Szellemi Tulajdonra vonatkozóan. A SZETA nem módosíthatja a Szellemi Tulajdont vagy az azt tartalmazó anyagokat Társaság előzetes, írásos engedélye nélkül. A Szellemi Tulajdon jogosulatlan használata sérti a jelen Szerződést, és törvényellenesnek minősülhet. Társaság bármely időpontban, értesítés nélkül megszüntetheti a jelen 6. cikkben átruházott használati jogot, és a jelen Szerződés megszűnésekor a használati jog is megszűnik.

7. Marketing- és tréninganyagok használata

A SZETA csak a Szetar által készített vagy engedélyezett, nyomtatott és elektronikus anyagokat használhatja fel a Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítésére, és más SZETA-k oktatására. A SZETA számára nem engedélyezett profit szerzése a Szetar vagy a SZETA által készített marketing- vagy tréninganyagok értékesítéséből vagy újraértékesítéséből, azonban Társaság ilyen anyagokért felszámíthat olyan összeget, amely kizárólag Társaság közvetlen költségeit fedezi.

8. A Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítése

(a) A SZETA megkötés nélkül ajánlási és kapcsolati marketinget alkalmazhat a Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítésére.
(b) A SZETA köteles betartani a legmagasabb etikai szabványokat, valamint a vonatkozó törvényeket és szabályokat. A SZETA felelősséget vállal a SZETA tevékenységére vonatkozó összes helyi, országos és európai törvény, jogszabály és ipari szabályzat betartásáért.
A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül a SZETA köteles:
• a Szetar Ajánlójaként vagy Független Vállalkozójaként azonosítani magát a leendő Ügyfelek felé;
• teljes, hiteles és egyértelmű információt adni a Szetar-ről, a feltételekről;
• megmutatni, hogy hogyan tud tájékozódni a Szetar.hu Szolgáltatások díjáról/áráról, a Szetar Lehetőségről;
• tartózkodni megtévesztő, félrevezető vagy tisztességtelen ajánlási gyakorlattól, vagy a Szetar.hu Szolgáltatásaira vagy a Szetar Lehetőségre vonatkozó megtévesztő, félrevezető vagy túlzott állításoktól;
• a Szetar Lehetőséget egyenlő és diszkriminációtól mentes lehetőségként bemutatni, etnikai háttértől, szexualitástól, nemtől, nemzetiségtől továbbá vallási vagy politikai nézetektől függetlenül;
• tartózkodni attól, hogy a Szetar.hu Szolgáltatásokat, a Szetar Lehetőséget, Társaság-ot, annak munkavállalóit és általában a SZETA-kat bármely vallási, spirituális vagy politikai szervezettel vagy egyénnel népszerűsítse, mutassa be vagy ajánlja olyan módon, hogy az üzleti vagy társadalmi kapcsolatot sugall Társaság és az adott szervezet vagy személy között;
• kizárólag olyan információkat adni a Szetar.hu Szolgáltatásairól és a Szetar Lehetőségről, amelyek a Szetar hivatalos anyagaiban szerepelnek, vagy amelyeket Társaság egyéb formában jóváhagyott;
• tájékoztatni a potenciális Ügyfeleket és SZETA-kat arról, hogy jogukban áll elállni a SZETA Jelentkezéstől és Szerződéstől;
• hozzáférést biztosítani az új SZETA-knak bármely, szükséges dokumentumhoz, beleértve a SZETA Jelentkezést és Szerződést, a feltételeket; továbbá
• a legnagyobb védelmet biztosítani kiszolgáltatott személyek részére.
A Szetar.hu Szolgáltatások népszerűsítése és ajánlása során a SZETA-k kötelesek felhívni a figyelmét arra a leendő Ügyfélnek, hogy lehetősége van a rendelés benyújtása előtt megtekinteni a megvásárolni szándékozott Szetar.hu Szolgáltatások feltételeit és díj/árlistáját. A Szetar Lehetőség bemutatásakor a SZETA köteles gondoskodni arról, hogy a leendő SZETA-knak lehetőségük nyíljon megtekinteni a SzetarÁSZF és a SzetarKT-t a Jelentkezés benyújtását megelőzően. A SZETA köteles felvilágosítani a leendő SZETA-kat arról, hogy a SZETA-k sikere a Szetar.hu Szolgáltatások Ügyfelek felé történő sikeres népszerűsítésén és ajánlásán alapul. A SZETA nem állíthatja, ígérheti vagy garantálhatja, hogy a leendő SZETA-k bármely összegű jövedelmet, nyereséget vagy üzleti sikert érnek el, vagy hogy ilyen jövedelem, nyereség vagy üzleti siker könnyen elérhető. Amennyiben a SZETA nem tartja be a jelen 8. cikk előírásait, a 21. cikk szerinti szabálysértési eljárásra kerül sor. A SZETA köteles kártalanítani Társaság-ot a 17. cikk szerint, ha a SZETA részéről bármely pénzügyi vagy egyéb felelősség merül fel a SZETA 8. cikkben meghatározott kötelezettségeinek nemteljesítése miatt.

9. Etika és a törvények betartása

A Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítése során a SZETA köteles betartani minden vonatkozó törvényt és szabályzást. Ez a kötelezettség nem kizárólagosan az alábbiakra vonatkozik:
• a Szetar.hu Szolgáltatások és a Szetar Lehetőség népszerűsítésére és ajánlására vonatkozó törvények, szabályok betartása, beleértve az adatvédelemre vonatkozó követelményeket;
• adók (ideértve a személyi jövedelem- és társasági adót, nemzeti vagy helyi iparűzési adókat és áfát), közigazgatási díjak és járulékok (pl. társadalombiztosítás és nyugdíj) szabályos megállapításához és befizetéséhez szükséges regisztrációk, értesítések és bevallások; stb.
Társaság bármely időpontban információkat és dokumentumokat kérhet a SZETA-tól a jelen 9. cikkben foglaltak betartásának igazolása érdekében. Amennyiben a SZETA nem működik együtt a kérés teljesítése érdekében, a 21. cikk szerinti szabálysértési eljárásra kerülhet sor. A SZETA köteles kártalanítani Társaság-ot a 17. cikk szerint, ha az SZETA részéről bármely pénzügyi vagy egyéb felelősség merül fel a SZETA 9. cikk szerinti nemteljesítése esetén.

10. Díjazás

A SZETA-k díjazása a mindenkor hatályos SzetarKT, továbbá a Szetar.hu Szolgáltatások, SZETA és a SZETA direktjei általi sikeres ajánláson alapul. Amennyiben egy SZETA aktiválása megtörtént, csak akkor kap jutalékokat és bónuszokat és csak akkor szerezhet minősítést más pozíciókra a 3.(j) és a 4. cikk előírásai szerint. A SZETA tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZETA-ként elért siker kizárólag a SZETA egyéni erőfeszítésein és képességein alapul, és semmilyen jövedelem, nyereség vagy üzleti siker nem garantált. A SZETA megerősíti, hogy sem Társaság sem más SZETA nem ígért vagy nem garantált részére semmilyen konkrét jövedelmet, nyereséget vagy üzleti sikert. NEM JÁR DÍJAZÁS A Szetar LEHETŐSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT VAGY ÚJ SZETA-K TOBORZÁSÁÉRT VAGY AJÁNLÁSÁÉRT. A SZETA kifejezetten elfogadja, hogy Társaság előzetes értesítés nélkül módosíthatja a SzetarKT-t, és ilyen módosítás miatt a SZETA nem követelhet kártérítést Társaság-tól. Ha a SZETA a SzetarKT módosítását követően a jelen Szerződés szerint folytatja tevékenységét, az a módosítás elfogadásának minősül. A SZETA elfogadja, hogy csak akkor teljesíthető részére kifizetés, ha a SZETA Státusza aktív a díjazás időpontjában és Társaság-vel érvényes szerződésben álló Szövetkezetnek vagy egyéb más vállalkozásnak a kifizetés időpontjában is tulajdonosan, résztulajdonosa, ügyvezetője vagy tagja.
A SZETA tudomásul veszi, hogy a tárgy év lezárását követő első hónap 15. napjáig köteles az előző évről bent maradt jutaléka kiszámlázásáról intézkedni. Ezzel kapcsolatban Társaság többszöri értesítést küld a SZETA részére elektronikusan a SZETA által megadott e-mail fiókjába. Amennyiben a SZETA részéről nem történik meg az előzőekben leírt időn belüli számlázás, úgy a SZETA kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kötelezettsége elmulasztása miatt végérvényesen megszűnik az előző év tekintetében a kifizetésekre vonatkozó összes joga, és ezzel lemond az addig összegyült jutalékáról Társaság javára.
A SZETA megerősíti, hogy a jelen 10. cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és a SZETA azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. A SZETA a Szetar.hu Szolgáltatások közvetlenül Ügyfelek felé történő kiskereskedelmi értékesítésében semmi esetben sem vehet részt. Ez alól csak abban az esetben lehet kivétel, ha a SZETA egyúttal Társaság értékesítéssel és szerződéskötéssel megbízott munkatársa.
 

11. Számlázás és kompenzáció fizetése a SZETA-k részére

11.1. A SZETA és Társaság megállapodnak abban, amennyiben a SZETA vállalkozó, hogy a SZETA által a Szetar részére nyújtott ajánlások tekintetében kiszámított jutalékok kifizetésére átutalásos számlázást alkalmaznak, melyet a SZETA a saját webirodájában feltüntetett adatok alapján állít ki és elektronikusan vagy levélben továbbít Társaság-hoz. A jutalék kifizetésének feltétele, hogy a kiállított számla berkezzen Társaság-hoz, és a szükséges adatokat és összeget tartalmazza hiánytalanul. Ellenkező esetben addig nem történhet kifizetés semmi esetben sem, míg nem teljesültek az előzőekben leírtak.
11.2. A SZETA és Társaság megállapodnak abban, amennyiben a SZETA nem vállakozó, hanem a szövetkezet tagja, akkor a szövetkezet tagjaként tevékenykedik, helyette az adott szövetkezet állítja ki a szükséges számlát, és az adott szövetkezet részére kerül kifizetésre minden neki járó díj. Ezt követően már a szövetkezet fizití ki a részére járó jutalékot, a szövetkezeti szerződésben meghatározottak szerint, a mindenkori magyar törvények által előírt levonásokat követően. A szövetkezeti tagság csak azon SZETA tag számára lehetséges, akinek keletkezett kifizethető jutaléka és kéri a szövetkezeti tagságot a jutalék kifizetése előtt.
11.3. A SZETA köteles késedelem nélkül értesíteni Társaság-ot a nevében, címében vagy adóregisztrációs adataiban bekövetkező olyan változásokról vagy egyéb részletekről, amelyek befolyásolhatják a jutalék elszámolását.

12. A Szerződés megszüntetése

12.1. Megszűnés az Elállási Időszakban:
Amennyiben Ön SZETA-ként csatlakozott a Szetar-hez, a Hatálybalépés Időpontjától számított 14 napon belül („Elállási Időszak”) indoklás nélkül elállhat a jelen Szerződéstől, melynek következtében a SZETA részére biztosított saját személyes webirodája megszüntetésre kerül. Az elállási jog gyakorlása érdekében kérjük, küldje el az info@szetar.hu e-mail címre az elállási szándékát az Elállási Időszak végéig.
12.2. Megszűnés az Elállási Időszakot követően:
Az Elállási Időszak lejárta után az SZETA 14 napos az info@szetar.hu e-mail címre küldött felmondással szüntetheti meg a jelen Szerződést. Ha Ön Szetar.hu Szolgáltatásokat vagy Szetar Üzleti Eszközöket vásárolt, az adott szolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadók.
12.3. A Szerződés Társaság általi megszüntetése:
Társaság a jelen Szerződést bármely időpontban, a SZETA részére a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldött 14 napos felmondással szüntetheti meg. Társaság a jelen Szerződést azonnali hatállyal abban az esetben szüntetheti meg ha, a SZETA súlyosan megszegi a jelen Szerződést. Ebben az esetben, a kétségek elkerülése végett, a SZETA kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy megszűnik a jelen Szerződés szerinti összes joga, beleértve a jövőbeli kifizetésekre vonatkozó jogát is.
12.4. Kizárások:
A jelen 12. cikk nem vonatkozik a SZETA mint Ügyfél által vásárolt Szetar.hu Szolgáltatásokra. A SZETA fenti vásárlásokra vonatkozó jogaira az adott vásárlásokra vonatkozó feltételek irányadók.

13. Visszatérítés az Elállási Időszakban és az Elállási Időszakot követően a SZETA részére

SZETA pozíciója aktiválása ingyenes, így a SZETA részére semmi nemű visszatérítés sem jár.

14. Megszűnést követő szerződéses kötelezettségek

A jelen Szerződés megszűnésekor a SZETA mentesül a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei alól, kivéve (a) az SZETA által Szetar.hu Szolgáltatásokért, vagy Szetar Üzleti Eszközökért fizetendő olyan összegeket, amelyekre a 12. cikk értelmében nem jár visszatérítés; (b) a 8-9., 16-18. és a jelen 14. cikkben foglalt rendelkezéseket. A SZETA nem vitathatja olyan elszámolási megállapodás vagy kifizetés összegét vagy érvényességét, amely a megszűnést követően a jelen Szerződésből ered.

15. Megújítás

15.1. Megújítási eljárás
A SZETA az aktiválást követ évforduló előtt kérheti a Státusz megújítását a megújítási eljárás lefolytatásával és -amennyiben konkrétan ez meg van határozva- a Megújítási Díj megfizetésével, melyet az aktuális SzetarKT tartalmaz. A megújítás a SZETA és Társaság közötti új Szerződésnek minősül, viszont a SZETA minden addig elért pozíciója és a pozícióhoz kapcsolódó joga változatlanul megmarad. Ha a SZETA nem újítja meg a státuszát, a Szerződés automatikusan megszűnik (esetleges türelmi időszak figyelembevételével). Ebben az esetben, a kétségek elkerülése végett, a SZETA kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy megszűnik a jelen Szerződés szerinti összes joga, beleértve a jövőbeli kifizetésekre vonatkozó jogát is. Társaság saját belátása szerint el is utasíthatja a megújítási kérelmet.
15.2. Megújítás elutasítása
A megújítás elutasítása abban az esetben történik meg (a) ha nem történik meg a 15.1 pontban leírt megújítás; (b) ha a SZETA kéri a Szetar-ből való törlését és lemond a jelen Szerződés szerinti összes jogáról, beleértve a jövőbeli kifizetésekre vonatkozó jogát is. Ezt követően a SZETA tudomásul veszi, hogy megszűnik a jelen Szerződés szerinti összes joga, beleértve a jövőbeli kifizetésekre vonatkozó jogát is. Ezen szerződés megszűnés esetlegesen érintheti a SZETA által saját részre igénybe vett szolgáltatásokat is valamint a 14. pontban leírtakat, de erről az Társaság saját belátása szerint dönt.

16. Felelősség korlátozása

Társaság csak olyan közvetlen károkért felelős, amelyeket a SZETA Társaság szándékos vagy súlyos gondatlansága miatt szenved el. Társaság nem vállal felelősséget Társaság vagy bármely Társaság Üzleti Partner általi eljárásból, hibából vagy mulasztásból eredően a SZETA által elszenvedett egyéb, közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, ideértve haszon elmaradását. A SZETA megerősíti, hogy a jelen 16. cikk szerinti felelősségkorlátozások kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és a SZETA azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. Kétségek elkerülése végett, a SZETA kifejezetten elfogadja, hogy nem támaszt igényt Társaság-nál vagy Társaság Üzleti partnereivel szemben az alábbiak tekintetében: (a) bármely Szetar.hu Szolgáltatás megszüntetése vagy módosítása; (b) a Szetar Lehetőség, a jelen Szerződés vagy a SzetarKT feltételeinek módosítása; (c) ha Társaság vagy valamely Társaság Üzleti Partner megtagadja a Szetar.hu Szolgáltatások biztosítását valamely Ügyfél felé, vagy arra nem képes; (d) megszűnik a kapcsolat valamely Ügyfél és Társaság vagy Társaság Üzleti Partner között; (e) valamely Ügyfél eltávolításra kerül egy SZETA vagy a SZETA direkt tagjának ajánlásaiból szabálysértési vagy fegyelmi eljárás eredményeképpen; vagy (f) változások állnak be valamely SZETA SzetarKT szerinti díjazásában vagy pozíciójában a SZETA-val vagy a SZETA direkt tagjával szembeni szabálysértési vagy fegyelmi eljárás eredményeképpen.

17. Kártalanítás

Társaság csak olyan közvetlen károkért felelős, amelyeket a SZETA Társaság szándékos vagy súlyos gondatlansága miatt szenved el. Társaság nem vállal felelősséget Társaság vagy bármely Társaság Üzleti Partner általi eljárásból, hibából vagy mulasztásból eredően az SZETA által elszenvedett egyéb, közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, ideértve haszon elmaradását. A SZETA megerősíti, hogy a jelen 16. cikk szerinti felelősségkorlátozások kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és a SZETA azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. Kétségek elkerülése végett, a SZETA kifejezetten elfogadja, hogy nem támaszt igényt Társaság-nál vagy Társaság Üzleti partnereivel szemben az alábbiak tekintetében: (a) bármely Szetar.hu Szolgáltatás megszüntetése vagy módosítása; (b) a Szetar Lehetőség, a jelen Szerződés vagy a SzetarKT feltételeinek módosítása; (c) ha Társaság vagy valamely Társaság Üzleti Partner megtagadja Társaság Szolgáltatások vagy Termékek biztosítását valamely Ügyfél felé, vagy arra nem képes; (d) megszűnik a kapcsolat valamely Ügyfél és Társaság vagy Társaság Üzleti Partner között; (e) valamely Ügyfél eltávolításra kerül egy SZETA vagy a SZETA direkt tagjának ajánlásaiból szabálysértési vagy fegyelmi eljárás eredményeképpen; vagy (f) változások állnak be valamely SzetarKT szerinti díjazásában vagy pozíciójában a SZETA-val vagy a SZETA direkt tagjával szembeni szabálysértési vagy fegyelmi eljárás eredményeképpen.

18. Lojalitás

Jelen Szerződés Időtartama alatt, valamint a megszűnést követően 180 napig a SZETA sem közvetlen, sem pedig közvetett módon:
• nem kér fel, biztat vagy csábít más, SZETA-t, hogy valamely más társaság által kínált közvetlen értékesítési programban vegyen részt, függetlenül attól, hogy a fenti társaság által kínált termékek és szolgáltatások hasonlítanak-e a Szetar.hu Szolgáltatásokra;
• nem tesz lépést annak érdekében, hogy egy Ügyfelet hasonló szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtó szolgáltatóhoz irányítson, vagy arra ösztönözzön, függetlenül attól, hogy a SZETA ajánlotta-e a Szetar.hu Szolgáltatásokat az Ügyfél részére; vagy
• nem keres vagy létesít munkavállalási, marketing vagy egyéb szerződéses viszonyt Társaság Üzleti Partnerével.
A SZETA megerősíti, hogy a jelen 17. cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és a SZETA azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést. A jelen 17. pont megszegése a (a) 21. cikk szerinti szabálysértési eljárást; (b) a jelen Szerződés Társaság általi szerződésszegés miatti felfüggesztését vagy megszüntetését; (c) a SZETA valamennyi, jelen Szerződés szerinti jogának elvesztését; és (d) Társaság az SZETA-val szembeni jogi vagy egyéb intézkedését vonhatja maga után.

19. Titoktartás

A SZETA nem közölheti más személyekkel Társaság bizalmas információinak vagy Szellemi Tulajdonának SZETA tudomására jutott tartalmát, ideértve a SZETA direktjeit vagy bármely Ügyfelére vonatkozó információkat. A SZETA nem használhat fel bizalmas információkat Társaság-nak kárt okozó formában.

20. Személyes Adatok

20.1. A SZETA személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása:
Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII sz. törvény („Törvény”) és az Adatvédelmi Szabályzat alapján, elektronikus és nem-elektronikus úton gyűjti, kezeli és dolgozza fel a SZETA-tól származó információkat, személyes adatokat is beleértve. Az Társaság a személyes adatokat az alábbi célokra használja fel: (a) a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése; (b) a SZETA-k részére járó díjazás számítása és fizetése; (c) szolgáltatások és termékek nyújtása a SZETA részére; (d) értesítések a SZETA részére, beleértve a Szetar.hu Szolgáltatásokra és Társaság Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó ajánlási lehetőségeket; (e) jogi, pénzügyi, számviteli és adminisztratív feladatok ellátása; és (f) Társaság jogi és szerződéses jogainak védelme.
A SZETA személyes adatai átruházhatók (a) Társaság más tagjaira; (b) munkavállalók, külső szakértők és tanácsadók részére; (c) más SZETA-k részére; (d) Társaság Üzleti Partnerek részére; és (e) a törvény által engedélyezett egyéb jogosultak részére.
A SZETA személyes adatainak gyűjtése a fenti célokra nélkülözhetetlen Társaság jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez és Társaság üzleti tevékenységének folytatásához. Amennyiben a SZETA nem adja meg a kért adatokat vagy az adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását visszavonja vagy visszatartja, az a Jelentkezés elutasítását vagy a Szerződés megszűnését eredményezheti.
20.2. Személyes adatok Társaság általi felhasználása
Társaság vállalja, hogy (a) a személyes adatokat korrekt és törvényes módon dolgozza fel; (b) ésszerű intézkedéseket tesz a személyes adatok teljességének és pontosságának biztosítására; (c) nem használ személyes adatokat törvénytelen célra; (d) csak olyan személyes adatokat gyűjt, melyek a 20.1 pontban meghatározott célokból szükségesek; és (e) megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek a személyes adatokhoz, vagy azok részükre ne legyenek kiadva.
A SZETA jogosult azon, Törvény szerinti jogait gyakorolni, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, azokat javítsa vagy törölje a Törvénynek és Társaság eljárásainak megfelelően, amelynek érdekében Társaság Vállalkozói Szolgálatát kell felkeresni írásban az info@szetar.hu email címen, vagy a bejegyzett címen.
20.3. Személyes adatok felhasználása marketingkommunikáció és kutatás céljára:
A SZETA kifejezett hozzájárulásával és az Adatvédelmi Szabályzat szerint Társaság felhasználhatja a SZETA személyes adatait kereskedelmi és marketingkommunikációs anyagok küldésére az SZETA részére, továbbá tudományos- és piackutatás, valamint közvélemény-kutatás érdekében. A fenti célokból a SZETA személyes adatai átadhatók harmadik feleknek, beleértve Társaság tagjait, más SZETA-kat és Társaság Üzleti Partnereit. A SZETA bármely időpontban megtagadhatja vagy visszavonhatja Társaság részére adott jóváhagyást a SZETA személyes adatainak fenti célokból történő felhasználására.
20.4. Ügyfelek és SZETA-k személyes adatainak SZETA általi kezelése
A SZETA hozzáférhet az Ügyfelek és más SZETA-k személyes adataihoz. A SZETA köteles a fenti személyes adatokat bizalmas információként kezelni a 19. cikknek megfelelően, valamint a Törvény és a jelen Szerződés előírásai szerint. A SZETA köteles átadni a leendő Ügyfeleknek és SZETA-knak minden olyan személyes adatot vagy dokumentációt, amelyet Társaság vagy Társaság Üzleti Partnerei előírnak.

21. A jelen Szerződés SZETA általi megsértése

A jelen Szerződés SZETA általi megsértése - amely magában foglalja a Szabályzat megsértését vagy kísérletet a SzetarKT-ben való visszaélésre - szerződésszegésnek minősül, és a SZETA-val szemben jogi eljárás és szabálysértési vizsgálat indulhat a Szabályzatban előírt módon. Igazolt szerződésszegések esetén Társaság saját belátása szerint indíthat fegyelmi eljárást. A SZETA elfogadja, hogy a szabálysértési eljárások és az azokból eredő felülvizsgálatok kizárólag a Szabályzat előírásai szerint folynak, és a SZETA lemond azon jogáról, hogy bíróságnál vagy bármely más joghatóságnál jogorvoslatot keressen. A SZETA elfogadja, hogy a SZETA-i Státusza a szabálysértési vizsgálat ideje alatt felfüggesztésre kerülhet.

22. Teljes Szerződés

A jelen Szerződés SZETA általi megsértése - amely magában foglalja a Szabályzat megsértését vagy kísérletet a SzetarKTV-ben való visszaélésre - szerződésszegésnek minősül, és a SZETA-val szemben jogi eljárás és szabálysértési vizsgálat indulhat a Szabályzatban előírt módon. Igazolt szerződésszegések esetén Társaság saját belátása szerint indíthat fegyelmi eljárást. A SZETA elfogadja, hogy a szabálysértési eljárások és az azokból eredő felülvizsgálatok kizárólag a Szabályzat előírásai szerint folynak, és a SZETA lemond azon jogáról, hogy bíróságnál vagy bármely más joghatóságnál jogorvoslatot keressen. A SZETA elfogadja, hogy a SZETA-i Státusza a szabálysértési vizsgálat ideje alatt felfüggesztésre kerülhet.

23. Módosítás

A jelen Szerződést Társaság bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Társaság vagy Társaság Üzleti Partnerek által a fenti változásokkal kapcsolatban a SZETA részére küldött bármely értesítés hatályos értesítésnek minősül, nem kizárólagosan beleértve a SZETA Webirodában rendelkezésre álló információkat. A Szetar.hu Szolgáltatások, a Szetar Lehetőség népszerűsítésének és ajánlásának értesítést követő folytatásával a SZETA automatikusan hozzájárul a Szerződés módosításához. A SZETA megerősíti, hogy a jelen 23. cikk előírásai kifejeződnek a jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatásban és a SZETA azon döntésében, hogy megköti a jelen Szerződést.

24. Értesítések

A 23. cikkben leírtak kivételével a jelen Szerződés alapján küldött értesítéseket írásba kell foglalni és email útján a másik fél által megjelölt címre, email címre kell elküldeni. Az értesítési időszak az értesítés elküldésének napján kezdődik.

25. Engedményezés

A jelen Szerződés kötelmei és előnyei Társaság és a SZETA örököseire, jogutódaira és engedményeseire is átszállnak. Társaság bármely időpontban Társaság Csoport más tagjára engedményezheti a jelen Szerződést. A SZETA Társaság előzetes, írásos jóváhagyása nélkül nem ruházhatja át vagy nem engedményezheti a jelen Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit vagy SZETA-i pozícióját.

26. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

27. Médiakapcsolatok

Társaság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a SZETA nem nyilatkozhat Társaság, Szetar vagy bármely Társaság Üzleti Partner nevében nyomtatott sajtónak, rádiónak, televíziónak, internetes újságnak vagy egyéb média szolgáltatónak. Társaság-gal kapcsolatos megkereséseket Társaság-hoz kell továbbítani.

28. Jogfeladás

Ha Társaság vagy a SZETA nem követeli meg a jelen Szerződés teljesítését, az nem érinti a lemondó fél azon jogát, hogy követelje a másik féltől a jelen Szerződéssel kapcsolatos szerződésszegés megszüntetését vagy annak orvoslását, és nem minősül az adott fél általi lemondásnak a jelen Szerződés végrehajtása iránti követelésről, vagy folytatódó vagy jövőbeni szerződésszegés alapján fennálló kártérítésről.

29. Irányadó jog, fórumválasztás

A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen Szerződésből vagy Társaság és az SZETA közötti más megállapodásokból származó vagy azokkal összefüggésben felmerülő vitákat a felek a magyar bíróság kizárólagos hatáskörébe utalják.

Verzió: 1.0
Kiadás dátuma: 2018. február 2.